Italy's Best Ski Chalet 2014
White Deer San Lorenzo Mountain Lodge
Giorgia Barbini, Owner, San Lorenzo Mountain Lodge, Stefano Barbini, Owner, San Lorenzo Mountain Lodge

Event Partners

Supporting Partners

Our Other Awards