World Ski Awards


Russia's Best Ski Hotel 2018
Rixos Krasnaya Polyana Sochi
Olimpiya Atmadzheva, Sales Manager, Rixos Krasnaya Polyana Sochi

Event Partners

Supporting Partners

OUR OTHER AWARDS