Germany's Best Ski Resort 2022

Garmisch-PartenkirchenGermany's Best Ski Resort 2020

Garmisch-Partenkirchen


Germany's Best Ski Resort 2019

Garmisch-Partenkirchen


Germany's Best Ski Resort 2018

Garmisch-Partenkirchen


Germany's Best Ski Resort 2017

Garmisch-Partenkirchen


Germany's Best Ski Resort 2016

Garmisch-Partenkirchen


Germany's Best Ski Resort 2015

Garmisch-Partenkirchen


Germany's Best Ski Resort 2014

Garmisch-Partenkirchen


Germany's Best Ski Resort 2013

Garmisch-Partenkirchen

Event Partners

Supporting Partners

Our Other Awards